reklama

reklamareklamareklamareklamareklamareklama


Blog: zprávy, důležitá sdělení a anketyprofilový obrázek
Jak číst shody mezi porotci
Vložil(a): admin   30.10.2021   07:48

Od doby, kdy jsem na tomto blogu před více než rokem a půl zveřejnil dvě analýzy shody porotců na mistrovstvích republiky, jsem stále zvažoval, zda je vhodné, aby byla podobná analýza součástí výsledků všech soutěží.

Na jedné straně je potřeba si uvědomit, že je tanec estetická disciplína a porotce je na soutěž pozván, aby vyjádřil svůj (z větší či menší části subjektivní) názor na předvedené výkony. Na druhé straně je však potřeba zvážit i několik faktorů, které naopak hovoří pro veřejné povědomí o výkonech porotců:

1. Názor porotce na soutěži je skutečně jen částečně subjektivní. Existují nejen široce přijímané zásady obecné estetiky, ale především psaná pravidla pro posuzování tanečních výkonů, k nimž se náš svaz hlásí. Při aplikaci těchto principů by se neměla shoda mezi porotci výrazněji lišit.

2. Porotce je při výkonu své činnosti prakticky nepostižitelný. Za poslední dvě dekády pamatuji jen dva případy, kdy byla porotcům pozastavena činnost za jednoznačně chybné hodnocení. Ve všech ostatních případech si porotce své hodnocení obhájí ať už subjektivním názorem, nebo třeba tím, že nemůže sledovat výkon všech tanečních párů po celou dobu, kdy jsou na parketě. A v tomto bodě mají samozřejmě pravdu.

3. Porotci nejsou jen porotci, ale také rodiče, strýcové, tety, partneři a často i trenéři. Zatímco na kategorii blízkých osob soutěžní řád pamatuje, obří střet zájmů v podobě konfliktu trenér – porotce zůstává dodnes nevyřešen. Čas od času se sice objeví pokus, jak prostředí soutěžního tance narovnat, ale bývá zameten pod koberec dřív, než bys řekl: „Podej mi koště.“

Vzniká nám tu tedy situace, kdy osoby, které jsou v učebnicovém střetu zájmů, žádáme o odborný, částečně subjektivní názor, za nějž nenesou žádnou odpovědnost. Dospěl jsem tedy k názoru, že je principiálně nezbytné, aby výkony porotců mohla posoudit taneční veřejnost, stejně jako porotci posuzují taneční výkony.

Za sebe jedním dechem dodávám, že hned první data dlouhodobé shody porotců předčila mé očekávání. Zaprvé jsem nečekal, že bude shoda v některých případech tak nízká; za druhé – a to pro mě bylo daleko větší překvapení – se ukázalo, že si někteří porotci drží dlouhodobě velmi vysoký standard. Poctivá analýza je zkrátka silnější argument než nepodložené domněnky, což mě znovu utvrdilo v mém odhodlání zveřejňovat výkony porotců v souhrnných číslech.

Jak se vypočítává shoda mezi porotci

Vezměme nejprve obecně několik příkladů toho, jaké hodnocení znamená jakou shodu. Předpokládejme finále o pěti párech a podívejme se konkrétně na porotce č. 1.

Hodnocení 11111 – V tomto případě jsou všichni porotci v naprosté shodě, všichni tedy mají shodu 100 %.

Hodnocení 51111 – Vzhledem k tomu, že 5 je v našem případě nejhorší možná známka a ostatní porotci měli shodně přesně opačný názor, má porotce č. 1 shodu 0 %. Důležité je na tomto místě poznamenat, že ostatní porotci nemají shodu 100 %. Jejich známka „1“ se porovnává se známkami „5111“, a mají tedy shodu 75 %.

Hodnocení 31111 – V tomto případě bude mít porotce č. 1 celkem logicky shodu 50 %.

Hodnocení 21111 – Výsledkem tohoto hodnocení (přesně uprostřed mezi hodnoceními 11111 a 3111) musí být procentuální hodnota přesně uprostřed mezi odpovídajícími shodami 100 % a 50 %, to znamená 75 %.

Hodnocení 31245 – Porotce č. 1 stojí v tomto případě se svým hodnocením přesně uprostřed hodnocení všech ostatních porotců, má tedy shodu 100 %. Pro zajímavost: porotci č. 3 a 4 mají v tomto případě shodu 68,75 %, porotci č. 2 a 5 shodu 37,5 %.

V případě kol s „křížkovým“ hodnocením probíhá výpočet obdobně, udělený křížek odpovídá známce 1, neudělený křížek odpovídá například v desetičlenném kole známce 10. Do výpočtu nejsou zahrnuta kola hodnocená absolutním systémem, protože ČSTS tyto známky ve standardních výsledcích nenabízí.

Shoda celkem

Do celkové shody jsou zcela jednoduše zahrnuta hodnocení všech párů ve všech kolech.

Shoda u párů ze stejného klubu

Při výpočtu shody u párů, které jsou ze stejného klubu jako daný porotce, by samozřejmě bylo možné započítávat stejně jako u celkové shody všechna kola v soutěži.

Představme si však následující hypotetickou situaci: pár se zúčastní čtyřkolové soutěže, v níž nakonec postoupí do finále a skončí na 6. místě. Porotce ze stejného klubu, jako je tento pár, jim dá v průběhu soutěže všechny křížky a ve finále samé jedničky. Zatímco ve finále se tak bude jeho shoda s ostatními porotci pohybovat kolem 0 %, pokud bychom započítali všechna kola, mohla by reálná shoda dosahovat 60 %. V této situaci, kdy porotce evidentně není schopen ohodnotit realisticky „svůj“ pár, mi proto přijde, že má skutečně vypovídací hodnotu až shoda z posledního kola.

A proč neaplikovat stejný přístup i na celkovou shodu? Odpověď zní: ano, bylo by to lepší. Celková shoda se vypočítává ze všech kol spíše z technických důvodů – vypočítávat pouze poslední kolo, ve kterém pár tancoval, je zkrátka výpočetně příliš náročné, a proto se používá pouze u shody ze stejného klubu. „Shodu celkem“ je proto třeba brát jako benevolentnější údaj, který by měl být za normálních okolností vyšší než shoda u párů ze stejného klubu.

Jak interpretovat shodu mezi porotci

K interpretaci shody mezi porotci je třeba přistupovat velmi opatrně. Na tomto místě jen zopakuji dvě své úvahy z předešlých příspěvků:

Představme si ideálního porotce, génia, který vidí dál než ostatní a je schopen vyváženě posoudit všechny aspekty hodnoceného výkonu. Dejme tomu, že o tomto porotci víme, že je nejlepší mezi všemi. Problém však nastává ve chvíli, kdy taneční výkon nehodnotí sám, ale ve sboru s dalšími 4 porotci. Pokud by – a stále se pohybujeme v hypotetické rovině – správně ohodnotil výkon páru jedničkou, zatímco od ostatních porotců by tentýž pár za stejný tanec dostal samé trojky, stává se náš ideální porotce v pětičlenném finále podle čísel nejhorším arbitrem se shodou 50 %.

Výkon porotce tak bohužel nelze určit objektivně v absolutních číslech, vždy se bude jednat jen o výsledek vztažený relativně k výkonu ostatních porotců. Pokud má tedy některý z porotců vysoké výsledky shody, ještě to neznamená, že se jedná o nejlepšího porotce. Jediné, co o takovém porotci můžeme spolehlivě říci, je, že byl nejkonsenzuálnější, tedy že dokázal nejpřesněji vystihnout názor ostatních kolegů z poroty.

Moje druhá poznámka se týká magické hranice shody 50 %. Záměrně se vyhnu všem hodnotícím soudům a rád bych se podíval na toto číslo snad trochu s nadsázkou, ale zcela objektivně. Ať už se bavíme o kterémkoli typu shody, 50 % můžeme nazvat „bodem zbytečnosti“. Dosahuje-li porotce, zvlášť dlouhodobě, v některém z kritérií poloviční shody, znamená to, že by mohl být bez obav nahrazen umělou inteligencí ze 70. let – náhodným generátorem křížků a známek, který bude mít podle matematických zákonů v dlouhodobém horizontu přesně stejnou úspěšnost.

Pokud však nazveme padesátiprocentní shodu „bodem zbytečnosti“, vyvstává seriózní problém, jak nazvat shodu nižší.

Tři návrhy závěrem

Nebudeme-li zavírat před skutečným stavem věcí oči a necháme si aspoň jedno pootevřené, musíme si přiznat, že při hodnocení párů ze stejného klubu někteří porotci 50% shody dlouhodobě nedosahují. Nehodlám tu pátrat po důvodech, konstatuji tuto situaci jako fakt. Fakt, se kterým bychom se měli konečně vypořádat, chceme-li opustit porotcovský pravěk, který jen poškozuje taneční sport.

Jediné, co se nám za poslední desítky let podařilo, bylo prosadit naprosto samozřejmý zákaz porotování členů vlastní rodiny, zavést absolutní hodnocení jednoho kola jedné kategorie na top soutěžích a přijmout zcela bezzubý etický kodex. Čísla ukazují, že je to málo.

Přitom nemusíme chodit daleko. S podobným problémem se musely vypořádat i další sporty: krasobruslení zavedlo systém absolutního hodnocení, ve skocích na lyžích se při hodnocení stylu škrtají nejlepší a nejhorší známka... Dovolím si proto přednést komplex tří návrhů, které by nám pomohly situaci částečně vyřešit:

1. Porotci by měli na soutěžní akci jasně deklarovat, jaký klub zastupují. Pokud nejsou členem žádného klubu, měli by na soutěžní akci získat od některého z klubů nominaci.

2. Na soutěžní akci by mohlo být nominováno více porotců ze stejného klubu, avšak jednu soutěž by měl porotovat vždy pouze jeden porotce z každého klubu. Vyhneme se tak situacím, kterou jsem popsal v analýze MČR STT 2020. Tehdejší nerovnováha sil v porotě byla o to smutnější, že rozhodovala o tom, kdo z tanečníků bude mít v budoucnosti nárok na licenci top porotce.

3. V každém hodnocení (ať už křížky, nebo známkami) by se měla před aplikací skating systému (případně prostého součtu u hodnocení křížky) škrtat nejlepší a nejhorší známka, abychom vyloučili případné extrémy a klubové vlivy.

Tyto návrhy samozřejmě nejsou ideální, ale snaží se realisticky reflektovat provázanost malého tanečního světa a finanční náročnost soutěží, a přitom posunout systém hodnocení soutěží z pravěku alespoň do raného středověku. Při realistickém zvážení historických zkušeností a současné situace ve svazu bychom navíc asi měli přestat spoléhat na to, že za nás problém vyřeší výkonná rada. Pokud chceme férové prostředí a spravedlivé výsledky, musí iniciativa vzejít z širší členské základny.


2    ups downs          0

profilový obrázek
Stanovisko Dozorční rady ČSTS k profesionalizaci tanečníků
Vložil(a): admin   24.03.2021   09:45
Další ze stanovisek k profesionalizaci tanečníků v době covidové, které stojí za přečtení, tentokrát od dozorčí rady ČSTS, najdete v příloze.


PDF
0    ups downs          0"Na žádost ČSTS posuzovala ČUS svazem předložený dokument, týkající se statusu profesionálních sportovců, avšak, a to bylo ČSTS zdůrazněno, pouze z hlediska právní formy, v níž lze provozovat sportovní činnost za úplatu na základě obecně platných právních předpisů v ČR. Při všech konzultacích k problematice profesionálního sportu, ČUS v této době každý svaz důrazně upozorňuje, že na rozdíl od normálního stavu, kdy je řešení postavení profesionálních sportovců a jejich smluv legitimní, může být v době mimořádných opatření v některých případech posuzováno jako účelové obcházení mimořádných opatření. Stejné důrazné a výslovné upozornění obdržel písemně od ČUS i ČSTS, právě proto, aby nedošlo ke zneužití právní podpory ČUS. Toto samozřejmě můžeme doložit."

Jan Boháč, generální sekretář České unie sportu


"Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové Svazu učitelů tance,
Patrně každý z vás zaznamenal v poslední době zvýšenou aktivitu okolo diskutabilní profesionalizace amatérských tanečníků. Situace nejen v České republice je poslední rok velmi nepříznivá v mnoha oblastech života, ať už se jedná o podnikání, školství, sport či volnočasové aktivity. Národ je rozpolcen ve vnímání vládních nařízení a pro všechny občany je čas restrikcí střídajících částečná uvolnění velmi dlouhý. Pro mnohé z Vás je Vaše práce i životním posláním či koníčkem a již rok se nemůžete aktivně setkávat se svými studenty, frekventanty kurzů či sportovci ve Vašich tanečních klubech či školách.
Přístupy jednotlivců k řešení situace se liší na celé škále barevnosti od bílé po černou, každý se snaží, seč může zachovat své studenty aktivní, sportovce alespoň v udržovací kondiční formě, volnočasové aktivity, ale i tréninky se přesunuly do online prostředí. Pochybení jednotlivců se dá individuálně vysvětlit a zodpovědnost leží jen a výhradně na nich samotných. Tuto cestu si ale nemůže zvolit svaz, který má zodpovědnost za svá stanoviska a má být pro své členy příkladem a poradcem v situacích neznámých či nepřehledných. To nás vede k vymezení se proti účelové tzv. semi-profesionalizaci sportovců zejména dětí či párů v nižších výkonnostních kategoriích.
V odpověď na Vaše individuální dotazy důrazně doporučujeme zdržet se aktivit směřujících k profesionalizaci amatérských tanečníků s poukázáním na to, že by se velmi pravděpodobně jednalo o protiprávní jednání navíc v průběhu nouzového stavu. Stanoviska MZČR, ombudsmana ČOV a zprávy z Hlavní hygienické stanice popírají postoj, který propaguje vedení ČSTS.
Pomineme-li morální aspekt celé věci, je naší povinností upozornit i na možné dopady spojené s nárokem na čerpání kompenzací či dotací. Situace je velmi nejasná a ministerstvo zdravotnictví na pokyn ministra zdravotnictví doc. MUDr. Jana Blatného Ph.D. momentálně zpracovává metodiku postupu a odmítnutí této účelové profesionalizace a jasně odmítá stanovisko ČUS, o něž se opírá vedení ČSTS.
Svaz učitelů tance zaštiťuje rozličné aktivity spojené s tancem a je si vědom toho, že všichni, ať se jedná o 8000 juniorů a dětí, které tančí na Festivalu tanečního mládí, 40 000 mladých slečen a pánů, kteří projdou tradičními tanečními kurzy, stejně jako amatérští sportovci pravidelně se připravující na sérii soutěží ať už národních nebo mezinárodních, se těší na to, až se zase budou moci bezstarostně setkávat na tanečním parketu a věnovat se tomu, co jim přináší radost. Nicméně v této době je naší povinností myslet na Vás, naše členy plošně a nedělat výjimky než ty, které jednoznačně vyplývají ze zákona. Je důležité semknout se a společně přečkat toto těžké období a nedělit se na jednu či druhou stranu barikády. Věříme, že všichni máte celé situace dost a tak se snažíme připravovat podpůrné programy pro Vás a Vaše členy alespoň online. Rozvíjíme nové oblasti tance sdružené pod náš svaz, aby byly připravené na nový restart tanečního sportu.
V nejbližší době pro Vás a Vaše svěřence plánujeme online soutěž spojenou s prvním online plesem tanečních mistrů a to v souvislosti s oslavou mezinárodního Dne tance. Vedle pravidelných online seminářů pořádaných pobočným spolkem Czech Pro Am Dance Union přinášíme i jednotlivé semináře orientující se na rozličná témata. Jedná se například o již zveřejněný seminář s psycholožkou „Jak se vypořádat se soutěžním stresem?“, který měl skvělý ohlas, nebo připravované videonávody např. „Jak si vybrat správnou taneční obuv?“
Nepřestávejte tančit ať už online nebo doufejme v brzké době zase zpět na parketu. Pokud máte konkrétní otázky, jak řešit konkrétní situace, neváhejte se na nás obracet, jsme tu pro Vás."

Jiří Plamínek, prezident Svazu učitelů tance ČR


Dotřetice přikládám do obrázků reakci ombudsmana Českého olympijského výboru Alexandera Károlyiho.

picture1   picture1   

0    ups downs          0profilový obrázek
Vyjádření Výkonné rady ČSTS k dopisu Mgr. Moniky Knoblochové
Vložil(a): admin   20.03.2021   08:16
15. 3. 2021 byl různým institucím a vládním orgánům ČR odeslán otevřený dopis paní Moniky Knoblochové o situaci v ČSTS (v print screenech zveřejněn na blogu níže). O dopisu a údajně fiktivní identitě paní Knoblochové si můžeme myslet každý své. Své vyjádření nyní vydala i výkonná rada ČSTS.

Ctěné pozornosti čtenáře doporučujeme zejména propracovanou, komplexní a humor nepostrádající odpověď č. 1. Začíná hloubkovou analýzou problému, vypočítává různé možnosti a je zakončena povzdechem, že o řešení problému není mezi členskou základnou zájem.

V dalších odpovědích však už výkonná rada jakoby ztrácí dech. Stále je sice patrná snaha hrát na humornou notu a slepou bábu, ale reakce už ztrácí švih a břit, občas dokonce prosvítá náznak relevantní odpovědi.

Celé vyjádření najdete v souboru v příloze.


PDF
0    ups downs          02. část

picture1   picture1   

0    ups downs          01. část

picture1   picture1   

0    ups downs          0profilový obrázek
Navýšení bodů párům tříd E, D, C, B, A
Vložil(a): admin   30.01.2021   09:07
Podle rozhodnutí výkonné rady ČSTS z 25. 1. 2021 bude všem párům tříd E, D, C, B, A, které budou mít ke dni 17. 2. 2021 zaplacen základní členský příspěvek, navýšen počet bodů.

Body se budou přidávat podle následujícího klíče:

  • každému páru se zvýší počet bodů o 30 %

  • k navýšenému počtu se dále přičte 10 bodů


Podle vyjádření výkonné rady se jedná o kompenzaci za opatření přijatá proti šíření nového koronaviru. Pokud pár navýšením bodů získá vyšší třídu, bude mu připsána.

Původní zpráva zde.

0    ups downs          0profilový obrázek
Výklad ČUS k opatřením v nouzovém stavu od 5. 10. 2020
Vložil(a): admin   04.10.2020   13:14
Převzato z webu ČSTS:

„Výkonná rada se na svém jednání dne 2. 10. 2020 ztotožnila s výkladovým stanoviskem ČUS v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 č. 957 a 958:
Jednání spolkových orgánů není za současné textace vyňato ze zákazu dle bodu I. Usnesení 958. Platí tedy limity 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí,
Pro sportovní akce konané výhradně v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, jakož i pro tréninkovou přípravu na takové akce platí limit pro vnitřní i venkovní akce ve výši 130 osob,
Z hlediska povinnosti použití ochrany dýchacích cest platí dosavadní pravidla stanovená Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN.
Tato opatření jsou účinná od 5. října 2020 od 0:00 do 18. října 2020 do 23:59.“

Z tohoto výkladu vyplývá, že tréninky tanečníků registrovaných v ČSTS mohou probíhat až do počtu 130 osob.

1    ups downs          0Anketa

Myslíte si, že je správné, aby mohlo jednu kategorii hodnotit více porotců z jednoho klubu?

(anketa k analýze výsledků MČR STT 2020 )

Ano, proč ne.
0
Spíš ne, ale asi není jiná možnost.
0
Rozhodně ne.
4
Je mi to jedno.
1

Přihlásit


profilový obrázek
Analýza výsledků MČR STT 2020
Vložil(a): admin   01.03.2020   19:30
Máme za sebou v řadě druhé letošní mistrovství ČR v tanečním sportu, tentokrát standardní. Podobně jako po latině nabízím analýzu výsledků v kategorii dospělí podle porotců, tentokrát doplněnou o pár úvah.

Zda zveřejňovat, nebo nezveřejňovat podobnou analýzu je pochopitelně sporné. Porotce je na soutěž pozván k tomu, aby projevil svůj názor, ať je jakýkoli. Ze souboru několika různých názorů se pak vypočítává celkový výsledek, který je konsenzem mezi porotci, jakýmsi zprůměrovaným pohledem na předvedené výkony. Pokud bychom tedy uvažovali, že se některému z porotců podaří dosáhnout 100% shody s ostatními, nelze automaticky říct, že se jedná o nejlepšího porotce. Můžeme maximálně tvrdit, že je tento porotce nejkonsenzuálnější, nebo snad „nejprůměrnější“.

Přesto si myslím, že má takový report svůj smysl. Jak v analýze MČR LAT (Analýza výsledků MČR LAT 2020 (dospělí) podle porotců), tak v této analýze jsou vidět určité trendy. Tím nejviditelnějším je fakt, že porotci nápadně často „tlačí“ páry ze svých klubů. Tipnete si, jaká shoda by vám vyšla u porotců, kteří hodnotili pár ze svého klubu v nefinálovém kole, ve kterém tento pár vypadnul? Zatímco průměrná shoda u všech porotců je spolehlivě nad 80 %, porotci hodnotící pár ze svého klubu se v posledním absolvovaném nefinálovém kole pohybují na prachbídných 54,6 %. A nemusím říkat, že – až na několik úctyhodných výjimek – je to vždy ve prospěch daného páru.

54,6 %... Možná to na první pohled nevypadá nijak hrozivě. Ale představte si, že byste takového porotce nahradili počítačovým programem, který bude náhodně generovat křížky. Jaká by byla shoda u takového primitivního AI porotce? Dlouhodobě rovných 50 %. S trochou nadsázky se můžeme ptát, jestli by nebylo finančně efektivnější generovat křížky a známky náhodně.

Samozřejmě bychom teď mohli začít debatovat, zda mají porotci porotovat své páry. Taková diskuze by byla za současného stavu utopická. Ale pojďme se podívat ještě na jiný aspekt. Na MČR STT 2020 mělo několik klubů mezi porotci v kategorii dospělí dvojnásobné zastoupení. Jedním z nich byl také MZ Dance Team (Martin Dvořák, Zuzana Šilhánová). A o postup do finále spolu svedli souboj Vít Domorád se Simonou Tejcovou (Cool Dance) a Jiří Kejzar s Barborou Koškovou (MZ Dance Team). Nakonec byli úspěšnější Jirka s Bárou, kteří dostali v semifinále 33 křížků oproti 25 křížkům pro Víta se Simonou. Vcelku jasný rozdíl... Aspoň do chvíle, než si všimnete, že zatímco Cool Dance neměl v porotě zastoupení, oba porotci z MZ Dance Teamu dali „svému“ páru po 5 křížkách a jejich konkurentům žádný. Kdybychom tedy očistili výsledek od – jak bylo ukázáno výše – nadstandardních porotců, situace by se změnila. Vít se Simonou by měli stále 25 křížků, Jirka s Bárou (jakkoli jim postup přeju a k výsledku upřímně gratuluji), jenom 23.

Myslíte si, že je správné, aby mohlo jednu kategorii hodnotit více porotců z jednoho klubu? Hlasujte v anketě.

Analýza výsledků MČR STT 2020 podle porotců (kat. dospělí)

0    ups downs          0profilový obrázek
Ztráty a nálezy: hledám 8 milionů
Vložil(a): admin   28.02.2020   12:21
Tento týden zveřejnila výkonná rada ČSTS informace ze svého jednání z 10. 2. 2020. Projednala na něm také dlouho očekávanou auditní zprávu o hospodaření svazu za poslední roky.
Protože není zpráva zveřejněna na hlavní straně a spousta členů ČSTS, kteří na zprávu čekají, nemusí mít o jejím vydání tušení, zveřejňuji odkaz také zde:

Auditní zpráva o hospodaření ČSTS v minulých letech

Pokud by se někomu nechtělo číst zprávu celou, shrnuji stručný obsah:

V roce 2016 byla založena servisní organizace svazu Czech DanceSport Services (CDSS). Hned na začátku roku 2017 byl této organizaci přislíben svazem příspěvek na provoz ve výši 8 milionů korun, a to z rozhodnutí jediného člověka, viceprezidenta pro ekonomiku Pavla Tejce. Jednateli společnosti byly dvě osoby: Petr Barnat a František Dávidek.
Hned od roku 2017 vykazovala servisní organizace CDSS ztráty v řádech milionů korun, které byly kryty právě z příspěvku (daru) ČSTS. Zajímavé na této ztrátě je mimo jiné to, že hned po České televizi byli největšími dodavateli CDSS firmy třech již zmíněných pánů (Tejce, Dávidka a Barnata), které jí každoročně účtovaly statisíce korun. Společnost se na svou finanční ztrátu pokoušela uplatňovat značné, a přitom ničím nepodložené daňové odpočty, které však přišly finanční úřadu po čase podezřelé a po kontrole společnosti jí daně doměřil.
Výsledek hospodaření servisní organizace? Nekontrolované utracení 8 milionů korun ze svazových prostředků, dluhy věřitelům a půlmilionový dluh u finančního úřadu, kvůli němuž může společnost dost možná očekávat v nejbližší době zásah exekutora.

Tento podivný finanční podnik, který připomíná návrat do 90. let, se – ne úplně překvapivě – kryje se začátkem ohromných finančních problémů, v nichž se momentálně náš taneční svaz nachází. Členové ČSTS by měli zvážit, zda se (prostřednictvím valných hromad a svých volených zástupců) nebudou více zajímat o hospodaření svazu, které je kryto jak z jejich členských příspěvků, tak z dotací, které na každého z nich ČSTS čerpá. Také by měli sledovat, jak se ke zjištěným problémům postaví současné vedení, a ohlídat, aby – vzhledem k personální provázanosti s vedením minulým – nevznikaly snahy zamést problém pod koberec. Přece jen se jedná o značné částky, které by mohly být využity třeba na práci s mládeží nebo na podporu našich reprezentatů, která je oproti jiným zemím zcela mizivá.

0    ups downs          0profilový obrázek
Analýza výsledků MČR LAT 2020
Vložil(a): admin   05.02.2020   11:51
Je za námi první z mistrovství republiky roku 2020. Pod následujícím odkazem najdete analýzu výsledků v kategorii dospělí podle jednotlivých porotců.

Analýza výsledků MČR LAT 2020 (dospělí) podle porotců

0    ups downs          0Anketa

Kolikrát týdně jste na parketě?

1x – 3x
4
4x – 5x
4
6x – 7x
1

Přihlásit